คู่มืองานงบประมาณและแผน

 

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายได้ ประจำปี 2566

NameSizeHits
NameSizeHits
หน้าปก2.5 MiB8
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2566 คณะ396.8 KiB43
แบบสรุปคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ปี 66119.0 KiB15
งบหน้าเงินรายได้ 6632.8 KiB23
แบบฟอร์มคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 25661.0 MiB14
แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ 5 ปี (66-70)82.9 KiB35
แผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง 5 ปี (66-70)36.4 KiB10
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ118.0 KiB21
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม117.5 KiB12
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป115.5 KiB20
แบบฟอร์ม ง.7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.8 KiB10
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์82.0 KiB8
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง89.0 KiB6
แบบฟอร์ม TOR49.5 KiB5
บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้97.9 KiB12
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน266.3 KiB20

 

คู่มืองบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566

NameSizeHits
NameSizeHits
แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566173.9 KiB8
แบบฟอร์ม คำชี้แจง ง1 ถึง 10143.0 KiB10
แบบฟอร์ม ง7_1 โครงการบริการวิชาการ_66102.0 KiB7
แบบฟอร์ม ง7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_66102.5 KiB5
แบบฟอร์ม ง7_3 โครงการทั่วไป_66103.0 KiB7
แบบฟอร์ม ง7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4จุด0_66154.5 KiB6
แบบฟอร์ม ง7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.0 KiB19
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2566353.0 KiB15
แผ่นแทรก12.2 KiB6
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 66154.4 KiB18

 

คู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี 2566 งบลงทุน

NameSizeHits
NameSizeHits
ทบทวนแผนความต้องการครุภัณฑ์250.7 KiB47
ทบทวนแผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง80.3 KiB9
แบบฟอร์ม TOR54.0 KiB7
แบบฟอร์ม ง4 คำชี้แจงครุภัณฑ์81.5 KiB23
แบบฟอร์ม ง5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง89.0 KiB5
สรุปภาพรวมรายการก่อสร้าง28.9 KiB24
สรุปภาพรวมรายการครุภัณฑ์20.9 KiB11
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน88.2 KiB7
หัวข้อร่าง TOR43.9 KiB10

 

คู่มือคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 2565 (คณะ-วิทยาลัย)

NameSizeHits
NameSizeHits
งบหน้าเงินรายได้32.5 KiB15
เชื่อมโยง ยุท 2 วิจัย18.5 KiB18
ทบทวนเกณฑ์จัดสรรเงินรายได้ ปี 2565306.0 KiB12
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2565246.1 KiB7
บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้97.9 KiB9
แบบฟอร์ม TOR49.0 KiB7
แบบฟอร์ม ง4 คำชี้แจงครุภัณฑ์66.5 KiB22
แบบฟอร์ม ง5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง78.5 KiB30
แบบฟอร์ม ง7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.8 KiB11
แบบฟอร์ม ง7_1 โครงการบริการวิชาการ105.0 KiB9
แบบฟอร์ม ง7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม104.5 KiB7
แบบฟอร์ม ง7_3 โครงการทั่วไป105.0 KiB8
แบบฟอร์มคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 25651.0 MiB12
แบบสรุปคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ปี 65119.0 KiB21
ปกคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 256516.2 KiB7
แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ 5 ปี109.1 KiB15
แผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง 5 ปี25.3 KiB26

 

คู่มือการจัดทำคำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

NameSizeHits
NameSizeHits
แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565133.1 KiB41
form1_10136.0 KiB8
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_65103.5 KiB8
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_65102.0 KiB5
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_65102.0 KiB8
แบบฟอร์ม ง.7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4.0_65156.0 KiB21
แบบฟอร์ม ง.7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ26.2 KiB9
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2565341.5 KiB14
แผ่นแทรก12.5 KiB16
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 65103.9 KiB7
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 65 (ต่อ)63.9 KiB13

 

คำขอ งปม. รายจ่าย 65 (งบลงทุน)

NameSizeHits
NameSizeHits
เกณฑ์ราคากลาง817.8 KiB9
แบบฟอร์ม TOR49.5 KiB7
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์3.0 MiB8
รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ 65 ง480.0 KiB6
รายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ง583.0 KiB20
สรุปภาพรวม23.5 KiB11
สรุปภาพรวมการเสนอขอค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง6533.2 KiB52
หลักเกณฑ์48.7 KiB51
หัวข้อล่าง TOR42.2 KiB15

 

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายได้ ประจำปี 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์65.5 KiB14
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง78.0 KiB8
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_64104.0 KiB11
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_64104.0 KiB9
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_64103.5 KiB7
แบบฟอร์ม TOR49.0 KiB10
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2564412.8 KiB13
ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.9 KiB10

 

เว็บไซต์เก่า