เอกสารงานบุคลากร

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ46.5 KiB8
แจ้งความประสงค์เลือกแผนการลงทุนโดยสมัครใจ36.2 KiB10
PR_สมาชิก Sep 15compressed1.7 MiB14
ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมทร.ธัญบุรี58.8 KiB15
แบบฟอร์มขอมีบัตร84.0 KiB6
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย85.0 KiB13
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการ83.5 KiB12
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ84.0 KiB9
แบบใบลาไปต่างประเทศ28.5 KiB9
แบบฟอร์มหนังสือลาออกลูกจ้างชั่วคราว71.1 KiB213
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมทร.ธัญบุรี14.2 KiB8
แบบประเมินทดลองงานสายวิชาการ113.0 KiB9
แบบประเมินต่อสัญญาสายวิชาการ119.0 KiB7
แบบบกรอกคะแนนประเมินทดลองงาน สายวิชาการ83.0 KiB9
แบบหมายเลข 4 ใบกรอกคะแนนประเมินต่อสัญญาจ้างสายวิชาการ83.5 KiB5
แบบประเมินทดลองงานสายสนับสนุน78.5 KiB5
แบบประเมินต่อสัญญาสายสนับสนุน84.0 KiB14
ใบกรอกคะแนนประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน84.0 KiB6
ใบกรอกคะแนนประเมินต่อสัญญาจ้างสายสนับสนุน64.5 KiB8
แบบรายงานการสำเร็จการศึกษา13.9 KiB13
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ13.9 KiB9
แบบรายงานการเข้าร่วมอบรม35.6 KiB11
แบบรายงานการหลังการฝึกอบรม (สายวิชาการ)13.3 KiB13
ขั้นตอนการขอใช้งบอบรมของคณะ55.5 KiB6
ข้อบังคับมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย เครื่องหมาย เครื่องแบบ และการแต่งเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย8.9 MiB6
แบบติดตามการเข้าร่วมอบรม (วิชาการ) ปรับใหม่82.1 KiB1
แบบติดตามการเข้าร่วมอบรม (สายสนับสนุน)39.9 KiB1
เว็บไซต์เก่า