เอกสารงานบุคลากร

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบประเมินต่อสัญญาสายวิชาการ119.0 KiB11
แบบประเมินต่อสัญญาสายสนับสนุน84.0 KiB19
แบบประเมินทดลองงานสายวิชาการ113.0 KiB16
แบบประเมินทดลองงานสายสนับสนุน78.5 KiB9
แบบติดตามการเข้าร่วมอบรม (วิชาการ) ปรับใหม่82.1 KiB5
แบบติดตามการเข้าร่วมอบรม (สายสนับสนุน)39.9 KiB5
แบบรายงานการเข้าร่วมอบรม35.6 KiB16
แบบหมายเลข 4 ใบกรอกคะแนนประเมินต่อสัญญาจ้างสายวิชาการ83.5 KiB9
แบบบกรอกคะแนนประเมินทดลองงาน สายวิชาการ83.0 KiB13
ใบกรอกคะแนนประเมินต่อสัญญาจ้างสายสนับสนุน64.5 KiB11
ใบกรอกคะแนนประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน84.0 KiB12
แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ46.5 KiB14
ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมทร.ธัญบุรี58.8 KiB27
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ13.9 KiB12
แบบรายงานการสำเร็จการศึกษา13.9 KiB18
แบบรายงานการหลังการฝึกอบรม (สายวิชาการ)13.3 KiB19
แบบฟอร์มขอมีบัตร84.0 KiB14
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการ83.5 KiB18
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย85.0 KiB19
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ84.0 KiB14
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมทร.ธัญบุรี14.2 KiB13
แบบฟอร์มหนังสือลาออกลูกจ้างชั่วคราว71.1 KiB463
แจ้งความประสงค์เลือกแผนการลงทุนโดยสมัครใจ36.2 KiB17
แบบใบลาไปต่างประเทศ28.5 KiB13
PR_สมาชิก Sep 15compressed1.7 MiB23
ข้อบังคับมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย เครื่องหมาย เครื่องแบบ และการแต่งเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย8.9 MiB13
ขั้นตอนการขอใช้งบอบรมของคณะ55.5 KiB12
เว็บไซต์เก่า