เอกสารงานบุคลากร

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบรายงานการหลังการฝึกอบรม (สายวิชาการ)13.3 KiB19
แบบรายงานการสำเร็จการศึกษา13.9 KiB18
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ13.9 KiB12
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมทร.ธัญบุรี14.2 KiB13
แบบใบลาไปต่างประเทศ28.5 KiB13
แบบรายงานการเข้าร่วมอบรม35.6 KiB16
แจ้งความประสงค์เลือกแผนการลงทุนโดยสมัครใจ36.2 KiB17
แบบติดตามการเข้าร่วมอบรม (สายสนับสนุน)39.9 KiB5
แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ46.5 KiB14
ขั้นตอนการขอใช้งบอบรมของคณะ55.5 KiB12
ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมทร.ธัญบุรี58.8 KiB27
ใบกรอกคะแนนประเมินต่อสัญญาจ้างสายสนับสนุน64.5 KiB11
แบบฟอร์มหนังสือลาออกลูกจ้างชั่วคราว71.1 KiB463
แบบประเมินทดลองงานสายสนับสนุน78.5 KiB9
แบบติดตามการเข้าร่วมอบรม (วิชาการ) ปรับใหม่82.1 KiB5
แบบบกรอกคะแนนประเมินทดลองงาน สายวิชาการ83.0 KiB13
แบบหมายเลข 4 ใบกรอกคะแนนประเมินต่อสัญญาจ้างสายวิชาการ83.5 KiB9
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการ83.5 KiB18
แบบประเมินต่อสัญญาสายสนับสนุน84.0 KiB19
ใบกรอกคะแนนประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน84.0 KiB12
แบบฟอร์มขอมีบัตร84.0 KiB14
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ84.0 KiB14
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย85.0 KiB19
แบบประเมินทดลองงานสายวิชาการ113.0 KiB16
แบบประเมินต่อสัญญาสายวิชาการ119.0 KiB11
PR_สมาชิก Sep 15compressed1.7 MiB22
ข้อบังคับมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย เครื่องหมาย เครื่องแบบ และการแต่งเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย8.9 MiB12
เว็บไซต์เก่า