ระเบียบงาน กบค.

NameSizeHits
NameSizeHits
พระราชบัญญัญติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 256123.1 MiB18
ระเบียบเงินสวัสดิการคณะบริหารธุรกิจ10.9 KiB22
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการ23.1 MiB24
ระเบียบมหาลัยว่าด้วยกองทุนพัฒนาพนักงาน4.8 MiB25
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน6.1 MiB31
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย5.2 MiB31
ค่ารักษาพยาบาล พนง. มหาวิทยาลัย963.6 KiB33
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ1.4 MiB34
เอกสารแนบประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณะ1.2 MiB36
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ2562608.5 KiB37
หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย11.3 MiB41
ประกาศ เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์313.7 KiB44
ประกาศ เรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษา40.3 MiB54
ลิทธิวันลา294.5 KiB59
เว็บไซต์เก่า