ระเบียบงาน กบค.

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์313.7 KiB45
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ2562608.5 KiB38
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการ23.1 MiB25
ประกาศ เรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษา40.3 MiB55
พระราชบัญญัญติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 256123.1 MiB19
เอกสารแนบประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณะ1.2 MiB37
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย5.2 MiB31
ค่ารักษาพยาบาล พนง. มหาวิทยาลัย963.6 KiB33
ระเบียบมหาลัยว่าด้วยกองทุนพัฒนาพนักงาน4.8 MiB25
ระเบียบเงินสวัสดิการคณะบริหารธุรกิจ10.9 KiB22
ลิทธิวันลา294.5 KiB60
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน6.1 MiB31
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ1.4 MiB35
หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย11.3 MiB42
เว็บไซต์เก่า