วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในด้านต่อไปนี้

  1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางบริหารธุรกิจในระดับสากลทั้งทฤษฎี และ กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง และสามารถประยุกต์ความรู้แขนงต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ
  2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์จริง ๆ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
  3. สามารถปฏิบัติหน้าที่บริหารในระดับต่าง ๆ ขององค์กรทั้ง ภาคเอกชน และรัฐบาลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความรับผิด ชอบต่อสังคมแวดล้อม ตลอดจนประชาคมโลก
  5. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก