ระบบการจัดการการศึกษา

ระบบการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ

  1. ระดับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับบุคคลทั่วไป ( Young MBA) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อโดยการสอบคัดเลือก และการสัมภาษณ์
  2. ระดับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร ( Executive MBA) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เข้าศึกษาต่อโดยการสัมภาษณ์
    (หากมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งระดับบริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)