คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  • กำลังศึกษาระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยอื่นที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
  • เฉพาะผู้ที่สมัครเข้าในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นผู้บริหาร (Executive-MBA) ต้องมีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป