ระบบการคัดเลือก

ระบบการคัดเลือก

 • โดยการสอบคัดเลือกตามระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • โดยวิธีการคัดเลือกอื่นที่เหมาะสมแก่กรณีตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจเห็นชอบ
  • หลักสูตร Executive – MBA (ประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป)
   (สอบสัมภาษณ์)
  • หลักสูตร Young – MBA
   (สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์)