คณาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ดร.กัตตกมล พิศแลงาม

ที่อยู่  (ที่ทำงาน)  : อาคาร 4 ชั้น 5
E-mail  : kattakamon_p@rmutt.ac.th
เบอร์ติดต่อ  : 025494828
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Computer Education

Kattakamon Pislae-ngam, Ph.D.

Lecturer

Email: kattakamon_p@rmutt.ac.th

 

Educational Background

 • Ph.D. (Computer Education) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
 • M.Sc. (Management Information Technology) Rangsit University
 • Grad. Dip. (Teaching Profession) Ramkhamhaeng University
 • B.Sc. (Computer Science) Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

Work Experience

 • Present Lecturer
  Information System Department; Business Administration Faculty
  Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT)
 • 2015 – 2021 Lecturer
  General Education (Information Technology, Information Literacy
  Skill),The Office of Academic Promotion and Registration
  Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage.
 • 2008 – 2014 System Administrator
  System Engineering; Network Operation Department
  United Information Highway Co., Ltd.
 • 2003 – 2007 IT Helpdesk
  Helpdesk
  Analysis; Information Technology DepartmentEk-Chai
  Distribution System Co., Ltd.

Course Teachings

 • Computer Software Usage Skill
 • Business Spreadsheet Application
 • E-Commerce Business
 • Management Information System
 • Web Programing

Selected Publications

 

 • Kattakamon Pislae-ngam. (2017). Requirement of Students for the 21st Century Learning Process in General Education. Proceeding of 26th International Conference on Teaching, Education and Learning. (p.101-111), 8-9 November 2017. Singapore: Nanyang Technological University.
 • กัตตกมล พิศแลงาม. (2562). ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบวงจรของกิ๊บส์ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ, วารสารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. 13(2), 1-13.
 • กัตตกมล พิศแลงาม. (2561). พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษา ในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, วารสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ, 17(2), 1-12.
 • กัตตกมล พิศแลงาม. (2564). ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนกูเกิ้ลในรายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ ช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาด (ไวรัสโคโรนา-2019) ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 (น.51-58), 15-16 กุมภาพันธ์ 2564. จังหวัดลพบุรี: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
 • กัตตกมล พิศแลงาม. (2563). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ: กรณีศึกษาการใช้แอพลิเคชั่นซิฟเกรดสำหรับการตรวจข้อสอบประเภทปรนัย ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มอ.ตรังวิจัย ครั้งที่ 9 (น.53-67), 20 มีนาคม 2563 จังหวัดตรัง: คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง.
 • กัตตกมล พิศแลงาม. (2561). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป. ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2. (น.262-272), 18 กรกฎาคม 2561. จังหวัดปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี.
เว็บไซต์เก่า