- - -ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ผลงานตำราคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี- - -
 
รายชื่อตำราภาควิชา
การตลาด
การจัดการ
การบริหารธุรกิจ
  ระหว่างประเทศ
การบัญชี
ระบบสารสนเทศ
การเงิน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจศึกษาและสัมพันธ์
   
   
   
   
  
    
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
Economics Analysis
ชื่อผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
ติดต่อได้ที่ อาจารย์นาถรพี ชัยมงคล
Tel. 0-2549-3248, 0-1924-3305
natrapee_cmk@hotmail.com
วิชาที่สอน เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
รายละเอียดหนังสือ
   บทที่
1
อุปสงค์และอุปทาน
  - อุปสงค์
- อุปทาน
- ดุลยภาพของตลาด
- การแทรกแซงของรัฐบาลในตลาด
- ค่าความยืดหยุ่น
- ความยืดหยุ่นของอุปทาน
- การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน
 
2
พฤติกรรมผู้บริโภค
  - แนวคิดเกี่ยวกับอรรถประโยชน์
- ทฤษฏีเส้นความพอใจเท่ากัน
- ดุลยภาพของผู้บริโภค
 
3
พฤติกรรมผู้ผลิต
  - การผลิต
- ต้นทุนการผลิต
- รายรับและกำไร
  
4
โครงสร้างตลาด
  - ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
- ตลาดผูกขาด
- ตลาดผู้ขายน้อยราย
- ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
   
5
การกำหนดรายได้ประชาชาติ
  - รายได้ประชาชาติ
- การใช้จ่ายมวลรวม
- การวิเคราะห์หาระดับรายได้หรือผลผลิตดุลยภาพ
- ภาวะเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืด
 
6
การเงินและการธนาคาร
  - วิวัฒนาการของเงิน
- ธนาคารพาณิชย์
- ธนาคารกลาง
- ทฤษฏีการเงินและนโยบาย
 
7
การคลังรัฐบาลและนโยบายการคลัง
  - การคลังรัฐบาล
- นโยบายการคลังรัฐบาล
 
8
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  - การค้าระหว่างประเทศ
- การเงินระหว่างประเทศ
 
9
การพัฒนาเศรษฐกิจ
  - ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ
- ดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
- ทฤษฏีการพัฒนาเศรษฐกิจ
- นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
Un title page
  Copy Right the Faculty of Business Administration
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Tel. 0-2549-3240-2
E-mail Address : fba@rmut.ac.th