- - -ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ผลงานตำราคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี- - -
 
รายชื่อตำราภาควิชา
การตลาด
การจัดการ
การบริหารธุรกิจ
  ระหว่างประเทศ
การบัญชี
ระบบสารสนเทศ
การเงิน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจศึกษาและสัมพันธ์
   
   
   
   
  
    
ชื่อหนังสือ

เศรษฐศาสตร์การคลัง
Economics of Public Finance

ชื่อผู้แต่ง ผศ. สุพัตรา ราชรักษ์
ติดต่อได้ที่ ผศ. สุพัตรา ราชรักษ์
Tel. 0-2549-4820, 0-2577-0966
-
วิชาที่สอน เศรษฐศาสตร์การคลัง
รายละเอียดหนังสือ
   บทที่
1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคลังรัฐบาล
  - ความหมายของภาครัฐบาลและการคลังรัฐบาล
- ความเป็นมาและความสำคัญของการคลังรัฐบาล
- สาเหตุที่รัฐบาลต้องเข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจ
- หน้าที่ในทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
- ความแตกต่างระหว่างการคลังรัฐบาลกับการคลังเอกชน
- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐบาลกับภาคเอกชน
- เครื่องมือทางการคลังของรัฐบาล
- ขนาดของภาครัฐบาลในระบบเศรษฐกิจไทย
2
สินค้าสาธารณะและสินค้าเอกชน
  - ความหมายของสินค้าสาธารณะและสินค้าเอกชน
- หลักเกณฑ์ในการจำแนกสินค้าสาธารณะและสินค้าเอกชน
- ลักษณะเส้นอุปสงค์ของสินค้าสาธารณะและสินค้าเอกชน
- ทฤษฎีการจัดสรรสินค้าสาธารณะ
3
งบประมาณแผ่นดิน
  - ความหมายและความสำคัญของงบประมาณแผ่นดิน
- วัตถุประสงค์ของการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
- ลักษณะของงบประมาณแผ่นดินที่ดี
- รูปแบบของบประมาณแผ่นดิน
- กระบวนการงบประมาณแผ่นดิน
- นโยบายงบประมาณแผ่นดิน
- การจัดทำงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทย
4
รายจ่ายของรัฐบาล
  - ความหมายของรายจ่ายสาธารณะ
- วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายสาธารณะ
- ลักษณะของรายจ่ายสาธารณะ
- แนวความคิดเกี่ยวกับการใช้จ่ายสาธารณะ
- หลักการที่ดีของการใช้จ่ายสาธารณะ
- การประเมินรายจ่ายสาธารณะ
- ผลทางด้านเศรษฐกิจของการใช้จ่ายสาธารณะ
- โครงสร้างรายจ่ายของรัฐบาลไทย
5
รายได้ของรัฐบาลและหนี้สาธารณะ
  - ความหมายของรายได้และประเภทรายได้ของรัฐบาล
- โครงสร้างรายได้ของรัฐบาลไทย
- ความหมายของหนี้สาธารณะและวัตถุประสงค์ของการก่อหนี้สาธารณะ
- ประเภทของหนี้สาธารณะ
- หลักการก่อหนี้สาธารณะ
- ข้อแตกต่างระหว่างการจัดเก็บภาษีอากรกับการกู้ยืมเงินของรัฐบาลจากประชาชนทั่วไป
- แนวคิดเกี่ยวกับการก่อหนี้สาธารณะและผลกระทบของการก่อหนี้สาธารณะ
- โครงสร้างหนี้สาธารณะของรัฐบาลไทย
6
การภาษีอากร
  - ความหมายของภาษีอากร
- วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีอากร
- ประเภทของภาษีอากร
- วิธีการประเมินภาษีอากร
- ระบบภาษีอากร
- ภาระภาษีและผลของการจัดเก็บภาษีอากร
- โครงสร้างภาษีอากรของไทย
7
การคลังท้องถิ่น
  - หลักในการกำหนดบทบาทของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
- องค์ประกอบของการกระจายอำนาจทางการคลัง
- รูปแบบการปกครองท้องถิ่นของรัฐบาลไทย
- อำนาจและหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นไทย
- โครงสร้างรายจ่ายของรัฐบาลท้องถิ่นไทย
- โครงสร้างรายได้ของรัฐบาลท้องถิ่นไทย
- ภาษีอากรที่องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง
- การควบคุมการคลังท้องถิ่นของรัฐบาลไทย
8
นโยบายการคลัง การเงินและประสิทธิภาพของนโยบาย
  - ดุลยภาพของตลาดผลผลิตและตลาดเงินตรา
- การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพทั่วไป
- ความยืดหยุ่นของเส้น IS และ LM
- ประสิทธิภาพของนโยบายการคลังและการเงิน
- นโยบายการคลังกับการรักษาเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ
Un title page
  Copy Right the Faculty of Business Administration
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Tel. 0-2549-3240-2
E-mail Address : fba@rmut.ac.th