- - -ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ผลงานตำราคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี- - -
 
รายชื่อตำราภาควิชา
การตลาด
การจัดการ
การบริหารธุรกิจ
  ระหว่างประเทศ
การบัญชี
ระบบสารสนเทศ
การเงิน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจศึกษาและสัมพันธ์
   
   
   
   
  
  
ชื่อหนังสือ การจัดสัมมนา
ชื่อผู้แต่ง ผศ.เกษกานดา สุภาพจน์
ติดต่อได้ที่ ผศ.เกษกานดา สุภาพจน์
โทร. 0-2957-1794, 0-1751-1774
วิชาที่สอน การจัดสัมมนา
รายละเอียดหนังสือ
   บทที่
1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา
2
ลักษณะการเรียนรู้โดยวิธีกระบวนการกลุ่มที่นำมาปรับใช้กับการสัมมนา
3
องค์ประกอบของการสัมมนา
4
บทบาท - หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา และจรรยาทางอาชีพของผู้เข้าร่วมสัมมนา
5
การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมก่อนที่จะดำเนินการจัดสัมมนา
6
การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา
7
การจัดสถานที่สัมมนา
8
การดำเนินการจัดสัมมนา
9
การประเมินผลโครงการสัมมนา
  Copy Right the Faculty of Business Administration
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Tel. 0-2549-3240-2
E-mail Address : fba@rmut.ac.th