- - -ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ผลงานตำราคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี- - -
 
รายชื่อตำราภาควิชา
การตลาด
การจัดการ
การบริหารธุรกิจ
  ระหว่างประเทศ
การบัญชี
ระบบสารสนเทศ
การเงิน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจศึกษาและสัมพันธ์
   
   
   
   
  
  
ชื่อหนังสือ ชวเลขไทย
ชื่อผู้แต่ง ผศ.เกษกานดา สุภาพจน์
ติดต่อได้ที่ ผศ.เกษกานดา สุภาพจน์
โทร. 0-2957-1794, 0-1751-1774
วิชาที่สอน ชวเลขไทย
รายละเอียดหนังสือ
        ชวเลขไทย 1 (แบบเกร็ก) เป็นหนังสือเรียนชวเลข 1 ขั้นพื้นฐานที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำหรับใช้ในการสอน ขณะเดียวกันก็เหมาะสำหรับผู้เรียนในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยรวมทั้งผู้สนใจที่จะศึกษา เพราะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย
  
  1. ข้อเสนอแนะสำหรับเพื่อเป็นแนวทางการสอน ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียน
  2. คำแนะนำสำหรับผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ได้ผลดี หรือเป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจกับวิธีการเรียนรู้ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในวิชาชวเลข อันจะสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องประกอบสำหรับอาชีพเลขานุการต่อไป
  3. เนื้อหาชวเลข มีลักษระที่สามารถใช้สำหรับอ่านและเขียนชวเลข เป็นหลักการทฤษฏี มีแบบฝึกหัดสำหรับฝึกปฏิบัติที่ครอบคลุม สระ พยัญชนะในภาษาไทย แบ่งเป็นจดหมายส่วนตัว จดหมายธุรกิจโดยสอดแทรก จดหมายธุรกิจกึ่งราชการ และจดหมายราชการที่มีภาษาสำนวนที่แฝงคุณธรรม จริยธรรม ไว้อย่างแยบคาย สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนถอดชวเลขต่อไปได้
  Copy Right the Faculty of Business Administration
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Tel. 0-2549-3240-2
E-mail Address : fba@rmut.ac.th