- - -ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ผลงานตำราคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี- - -
 
รายชื่อตำราภาควิชา
การตลาด
การจัดการ
การบริหารธุรกิจ
  ระหว่างประเทศ
การบัญชี
ระบบสารสนเทศ
การเงิน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจศึกษาและสัมพันธ์
   
   
   
   
  
  
ชื่อหนังสือ การจัดการสมัยใหม่
Modern Management
ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์เนตร์พัณณา ยาวิราช
ติดต่อได้ที่ รองศาสตราจารย์เนตรพัณณา ยาวิราช
Tel. 0-2549-3252
yavirach@hotmail.com
วิชาที่สอน การจัดการสมัยใหม่
รายละเอียดหนังสือ
   บทที่

1

ความเป็นสากลของการจัดการ

 

- ความสำคัญของการจัดการ
- บทบาทของการจัดการ
- หน้าที่ทางการจัดการ
- การจัดการและทรัพยากรทางการบริหาร
- ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการบริหาร
- รูปแบบทางการบริหารที่มีคุณค่าในยุคปัจจุบัน
- แนวคิดทางการบริหารแบบต่าง ๆ
- องค์กรแห่งการเรียนรู้

2

วิวัฒนาการทางแนวคิดของทางการบริหารการจัดการสมัยใหม่

 

- แนวคิดเรื่องความเป็นเลิศทางธุรกิจ
- เทคนิคทางการจัดการ
- วัฒนธรรมองค์การ
- องค์กรอันยิ่งใหญ่ (Great Organization)
- การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก (World Class Organization)
- การเปลี่ยนแปลงทางการบริหารจัดการสำหรับอนาคต
- ความเป็นสากลระดับโลก (Globalization)
- วิวัฒนาการทางการจัดการ
- สภาพแวดล้อมขององค์กร

3

การวางแผนและการตัดสินใจทางการบริหารสมัยใหม่

 

- ความสำคัญของวัตถุประสงค์ขององค์การ
- การบริหารตามวัตถุประสงค์ (MBO.)
- เทคนิคการวางแผน
- การตัดสินใจทางการบริหาร

4

การจัดองค์การสมัยใหม่

 

- กระบวนการจัดองค์การ
- ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดองค์การ
- แนวคิดเกี่ยวกับองค์การ
- การกำหนดขนาดของการควบคุม
- ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
- โครงสร้างองค์การ
- องค์ประกอบในการกระจายอำนาจของผู้บริหาร
- ความผิดพลาดที่เกิดจากการจัดองค์การอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

5

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

 

- ขั้นตอนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- การคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงาน
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านทรัพยากรมนุษย์

6

เทคนิคการจูงใจสมัยใหม่

 

- ทฤษฎีการเสริมแรง
- ทฤษฎีกระบวนการเกี่ยวกับการจูงใจ
- ทฤษฎีความต้องการเป้าหมาย
- ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม
- ทฤษฎีความเสมอภาค
- ทฤษฎีความคาดหวัง
- ทฤษฎีลำดับขั้นของความต้องการ
- ทฤษฎีอี อาร์ จี
- ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
- ทฤษฎีสองปัจจัย
- ความสำคัญของการจูงใจ
- การจูงใจโดยใช้ทฤษฎี X และ Y
- การออกแบบงานเพื่อการจูงใจ
- ความพึงพอใจในงาน
- คุณภาพชีวิตในการทำงาน

7

เทคนิคการเป็นผู้นำสมัยใหม่

 

- ความหมายของผู้นำ
- ความแตกต่างระหว่างผู้นำกับผู้บริหาร
- ความสำคัญของวิสัยทัศน์
- อำนาจของผู้นำ
- ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นำ
- ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้นำ
- ทฤษฎีผู้นำของมหาวิทยาลัยไอโอวา
- ทฤษฎีผู้นำแบบต่อเนื่อง
- ทฤษฎีผู้นำสองมิติ
- ทฤษฎีตาข่ายการบริหาร (Managerial Grid)
- ทฤษฎี LMX (Leader Member Exchange)
- ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นำตามสถานการณ์
- ทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์ของ Vroom Yetton and Jago
- ทฤษฎีผู้นำแบบวิถีเป้าหมาย (Path-Goal Theory)
- ทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์ของฟิดเลอร์
- ทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์ของเฮอร์ซี่ย์ เบลนชาร์ด
- ทฤษฎีผู้นำสามมิติ
- ทฤษฎีผู้นำ System 4 ของ เรนซิส ไลเคิร์ท Rensis Likert
- แนวคิดผู้นำแบบต่าง ๆ
- ผู้นำที่มีคุณลักษณะพิเศษ (Charismatic Leader)
- ผู้นำเชิงติดต่อสื่อสาร (Transformational Leadership)
- Substitutes Leadership
- Post-heroic Leadership
- Super Leadership
- ผู้นำเชิงกลยุทธ์

8

การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีการสื่อสาร

 

- ความหมายความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร
- อุปสรรคของการสื่อสาร
- การสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์การ
- ปัญหาที่เกิดจาการสื่อสาร
- การสื่อสารด้วยสื่ออิเลคทรอนิคส์
- สำนักงานที่แท้จริง (Virtual Office)
- เครือข่ายการสื่อสาร
- การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
- เทคโนโลยีในการสื่อสารในองค์การ
- พาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ (E-Commerce)
- ระบบอินทราเน็ต
- บริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล
- การประชุมทางไกล

9

การจัดการเชิงกลยุทธ์

 

- ระดับของกลยุทธ์
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
- การวิเคราะห์ลูกโซ่แห่งคุณค่า
- การกำหนดทิศทางขององค์การ
- เครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์
- การกำหนดกลยุทธ์
- กลยุทธ์ธุรกิจ
- การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
- การควบคุมกลยุทธ์

10

จริยธรรมทางการบริหารจัดการในองค์การ

 

- ความหมายความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ
- คุณค่าแห่งจริยธรรมทางธุรกิจ
- บทบาทของนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
- การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
- บทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจด้านการโฆษณา
- หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมธุรกิจ
- จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
- มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ISO 14001
- ผลิตภัณฑ์สีเขียวรักษาสิ่งแวดล้อม
- ผลติภัณฑ์ฉลากเขียว Green Lable
- มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (SA 8000)

11

การทำความเข้าใจพฤติกรรมบุคคลในด้านทัศนคติการรับรู้และการเรียนรู้

 

- การทำความเข้าใจพฤติกรรมบุคคล
- ทัศนคติ
- ปัญหาในด้านพฤติกรรมของพนักงาน
- การรับรู้
- การเรียนรู้
- ความขัดแย้งในองค์การ

12

การทำงานเป็นทีมและวัฒนธรรมองค์การ

 

- ชนิดของกลุ่มในองค์การ
- ขั้นตอนการพัฒนากลุ่ม
- กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ
- การทำงานเป็นทีม

13

การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

 

- ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง
- องค์ประกอบในการเปลี่ยนแปลง
- ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง
- ชนิดของการเปลี่ยนแปลง
- การพัฒนาผู้บริหาร
- การลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
- การบริหารความเครียด
- การพัฒนาองค์การ
- กระบวนการพัฒนาองค์การ
- เทคนิคการพัฒนาองค์การ

14

เทคนิคการจัดการสมัยใหม่

 

- ความสำคัญของคุณภาพ
- กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
- แนวคิดการบริหารแบบญี่ปุ่น
- ไคเซ็น (KAIZEN)
- กลุ่มคุณภาพ (QC)
- การควบคุมคุณภาพโดยรวม (TQC)
- การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์การ
- ระบบการผลิตทันเวลาพอดี (Just in Time)
- การผลิตแบบประสานด้วยคอมพิวเตอร์
- ระบบการประกันคุณภาพ ISO 9000
- ระบบการจัดการคุณภาพ
- ระบบคุณภาพ QS 9000
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับโลก MSTQ
- สำนักงานตรวจรับรองคุณภาพ BVQI
- การบริหารเชิงคุณภาพ
- นโยบายคุณภาพ สุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (QHSE)
- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 18001)
- การรือปรับระบบ
- กรอบแนวความคิดของแมคคินซีย์
- การเพิ่มผลผลิต
- การบริหารคุณภาพด้วย Six Sigma
- ฺBENCHMARKING
- Balanced Scorecard : BSC
- สรุป

15

นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการจัดการ

 

- ความหมายของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- วัฎจักรของเทคโนโลยี
- การแพร่กระจายของเทคโนโลยี
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาวะการแข่งขัน
- ความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี
- การเป็นผู้ก้าวตามเทคโนโลยี
- การประเมินความต้องการเทคโนโลยี
- แหล่งของเทคโนโลยีใหม่
- เทคโนโลยีและหน้าที่ทางการจัดการ
- การจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรม
- สรุป


  Copy Right the Faculty of Business Administration
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Tel. 0-2549-3240-2
E-mail Address : fba@rmut.ac.th