- - -ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ผลงานตำราคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี- - -
 
รายชื่อตำราภาควิชา
การตลาด
การจัดการ
การบริหารธุรกิจ
  ระหว่างประเทศ
การบัญชี
ระบบสารสนเทศ
การเงิน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจศึกษาและสัมพันธ์
   
   
   
   
  
  
ชื่อหนังสือ การจัดการสำนักงาน
Office Management
ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์เนตรพัณณา ยาวิราช
ติดต่อได้ที่ รองศาสตราจารย์เนตรพัณณา ยาวิราช
Tel. 0-2549-3252
yavirach@hotmail.com
วิชาที่สอน การจัดการสำนักงาน
รายละเอียดหนังสือ
   บทที่
1

ความหมายความสำคัญของสำนักงาน

- ความหมายของงานสำนักงาน
- ความสำคัญและขอบเขตของงานสำนักงาน
- กิจกรรมในสำนักงาน
- คุณสมบัติของผู้บริหารสำนักงาน
- แนวโน้มบทบาทของผู้บริหารสำนักงาน
- การประเมินความสำเร็จของสำนักงาน

2

การวางแผนการทำงานในสำนักงาน

- ความหมายของการวางแผน
- หน้าที่ในการวางแผน
- คู่มืองานสำนักงาน
- ขั้นตอนในการวางแผน
- ประเภทของการวางแผนในสำนักงาน
- ความสำคัญของการวางแผนงานในสำนักงาน
- ลักษณะของการวางแผนในสำนักงาน
- การจัดทำตารางเพื่อวางแผนสำนักงาน
- การวิเคราะห์ระบบงานในสำนักงาน

3

การจัดองค์การและโครงสร้างสำนักงาน

- ความหมายของการจัดองค์การ
- แผนภูมิการจัดองค์การ
- เครื่องมือที่ใช้ในการจัดองค์การ
- คำบรรยายลักษณะงาน
- การจัดแผนกงานในสำนักงาน

4

การบริหารงานบุคคลในสำนักงาน

- กระบวนการบริหารงานบุคคล
- การงานแผนกำลังคน
- การสรรหาบุคลากร
- การคัดเลือกบุคลากร
- การทดสอบ
- การสัมภาษณ์
- การพัฒนาบุคลากร
- การฝึกอบรม
- การกำหนดค่าตอบแทน
- การจูงใจบุคลากร

5

การมอบหมายงานและการควบคุมงานในสำนักงาน

 

- กระบวนการมอบหมายงาน
- เทคนิคการมอบหมายงาน
- ความหมายความสำคัญของการควบคุม
- มาตรฐานงานสำนักงาน
- วัตถุประสงค์ของการควบคุมงานในสำนักงาน
- หลักในการควบคุมงานสำนักงาน
- ปัญหาที่เกิดจากการควบคุมงานสำนักงาน

6

การบริหารงานเอกสาร

- การบริหารงานเอกสาร
- ความหมายของการจัดเก็บเอกสาร
- ประโยชน์ของการจัดเก็บเอกสาร
- วิธีการจำแนกเอกสารเพื่อจัดเก็บ
- ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร
- การยืมเอกสาร
- วัสดุและอุปกรณ์ช่วยในการจัดเก็บเอกสาร
- การค้นหาเอกสารเมื่อต้องการใช้งาน
- การทำลายเอกสาร
- ปัญหาในการจัดเก็บเอกสาร
- ข้อควรคำนึงถึงในการจัดเก็บเอกสารที่ดี
- เทคโนโลยีการจัดเก็บเอกสาร
- การจัดเก็บเอกสารอีเลคทรอนิคส์
- การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เก็บเอกสาร

7

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสำนักงาน

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน
- ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต
- เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานสำนักงาน
- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
- ซอฟท์แวร์โปรแกรมการขายสินค้าหน้าร้าน
- ซอฟท์แวร์โปรแกรมระบบบริหารงานศูนย์บริการ
- ซอฟท์แวร์โปรแกรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ซอฟท์แวร์โปรแกรมระบบบัญชี
- ซอฟท์แวร์โปรแกรมเงินเดือน
- ซอฟท์แวร์โปรแกรมเวลาทำงาน
- ซอฟท์แวร์โปรแกรมการบริหารงานเอกสาร
- ระบบคุณภาพ ISO 9000/ QS 9000
- ซอฟท์แวร์สำหรับการบริหารจัดการสมัยใหม่

8

การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจและการเขียนรายงานทางธุรกิจ

- การเขียนจดหมายธุรกิจแบบต่าง ๆ
- การเขียนจดหมายสอบถาม
- การเขียนจดหมายตอบสอบถาม
- การเขียนจดหมายสั่งซื้อสินค้า
- การเขียนจดหมายตอบรับการซื้อสินค้า
- การเขียนจดหมายร้องเรียน
- การเขียนจดหมายตอบข้อร้องเรียน
- การเขียนจดหมายติดตามหนี้สิน
- การเขียนจดหมายปฏิเสธการให้สินเชื่อ
- การเขียนจดหมายขอความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ
- การเขียนจดหมายเชิญประชุม
- ข้อควรพิจารณาในการเขียนจดหมายธุรกิจ
- ส่วนประกอบของจดหมาย
- ตัวอย่างการเขียนจดหมายชนิดต่าง ๆ
- เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจ
- แบบฟอร์มของจดหมายธุรกิจ
- การเขียนรายงานทางธุรกิจ
- การจำแนกประเภทของรายงานทางธุรกิจ
- การจัดทำรายงานธุรกิจ

9

การปรับปรุงงานในสำนักงาน

- ความหมายของการปรับปรุงงานในสำนักงาน
- สาเหตุที่ทำให้ต้องทำการปรับปรุงงานในสำนักงาน
- เครื่องชี้บอกในการปรับปรุงงาน
- การวิเคราะห์ระบบงานเพื่อการปรับปรุงงาน
- หลักหรือข้อควรพิจารณาในการปรับปรุงสำนักงาน
- การปรับปรุงงานโดยอาศัยเทคนิคการปรับปรุงงาน
- เทคนิคการปรับปรุงงาน WIP
- เทคนิคการปรับปรุงงานด้าน WS
- การจัดการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ
- แนวทางแก้ไขปัญหางานในสำนักงาน

10

อุปกรณ์เครื่องมือใช้ในสำนักงาน

- การนำเครื่องใช้สำนักงานเข้ามาใช้ในสำนักงาน
- วัตถุประสงค์ของการเลือกเครื่องใช้สำนักงาน
- การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน
- การจัดประเภทเครื่องใช้สำนักงาน
- เครื่องพิมพ์ดีด (Typewriter)
- เวิร์ดโพรเซสซิ่ง (Word Processing)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)
- การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์
- ระบบเครือข่าย
- อินเตอร์เน็ต
- เครื่องถอดข้อความ (Dictating Machines)
- เครื่องบันทึกข้อความ (Recording Machine)
- เครื่องอัดสำเนา (Duplicating Machine)
- การใช้ซีดีรอมในงานธุรกิจ
- เครื่องพิมพ์ (Printer)
- กระดาษที่ใช้กับเครื่องพิมพ์
- โทรศัพท์ชนิดต่าง ๆ ในสำนักงาน
- ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ
- ชุมสายโทรศัพท์ภายในสำนักงาน PABX
- เครื่องโทรสาร (Facsimile)
- เครื่องถ่ายเอกสาร (Copying Machine)
- เทคโนโลยีเครื่องใช้สำนักงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
- ภาพแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน

11

สำนักงานอัตโนมัติ

- ความหมายของสำนักงานอัตโนมัติ
- วัตถุประสงค์ของการจัดสำนักงานอัตโนมัติ
- สำนักงานที่บ้านหรือโฮมออฟฟิศ
- สำนักงานอัตโนมัติเกี่ยวข้องกับการทำงานในด้านต่าง ๆ
- ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
- อินเทอร์เน็ต
- การใช้ซอฟท์แวร์ในสำนักงาน
- เทคโนโลยีสำหรับสำนักงานอัตโนมัติ
- เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ
- เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (PDA)
- บริการสื่อสารระบบดิจิตอล (ISDN)
- การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของสำนักงานที่เป็นจริง
- สำนักงานที่เป็นจริง (Virtual Office)
- การแบ่งระดับสำนักงานในอนาคต
- อาคารอัจฉริยะ
- ปัจจัยที่ให้สำนักงานอัตโนมัติประสบผลสำเร็จ

12

การบริหารการประชุม

- ความหมายของการประชุม
- หน้าที่ของงานในสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
- การจัดทำจดหมายเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม
- การเตรียมการประชุม การจดบันทึกการประชุม
- การจัดทำรายงานการประชุม
- การดำเนินการประชุมใหญ่
- ลักษณะของการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
- พฤติกรรมในการประชุม
- ศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการประชุม
- รูปแบบการประชุมแบบต่าง ๆ
- มารยาทในการประชุม
- ระบบการประชุมทางไกล
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการประชุม

13

สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของสำนักงาน

- หลักการพิจารณาสถานที่ตั้งสำนักงาน (Location of The Office)
- ข้อพิจารณาในการซื้อและการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
- การออกแบบสำนักงาน
- สำนักงานแบบเปิด The Open Office
- สำนักงานแบบส่วนตัว The Private Office
- สำนักงานแบบเปิดกว้าง The Panoramic Office
- การจัดแผนผังสำนักงาน The Layout of The Office
- การตกแต่งสำนักงานแบบโมดูลาร์
- หลักการเลือกซื้อเก้าอี้สำนักงาน
- ตู้เก็บเอกสารในสำนักงาน
- อุปกรณ์ช่วยลดแสงสว่างส่วนเกิน
- เออร์โกโนมคิส์ของ่คนทำงานในสำนักงาน Ergonomic Design
- สิ่งแวดล้อมทางกายภาพภายในสำนักงาน
- การจัดแสงสว่างในที่ทำงาน
- การทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์
- แนวทางการจัดสภาพะงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ VDT
- การจัดสภาพแวดล้อมด้านเสียงภายในสำนักงาน
- การใช้สีตกแต่งสำนักงาน
- การปรับอากาศภายในสำนักงาน
- ความปลอดภัยในสำนักงาน

14

การบริหารพัสดุสำนักงาน

- ความของการบริหารพัสดุสำนักงาน
- แนวทางการบริหารพัสดุ
- ลักษณะการจัดพื้นที่การเก็บรักษาพัสดุ
- หลักเกณฑ์ทั่วไปในการบริหารงานพัสดุ
- การบำรุงรักษาพัสดุ
- การจัดซื้อจัดจ้าง


  Copy Right the Faculty of Business Administration
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Tel. 0-2549-3240-2
E-mail Address : fba@rmut.ac.th