- - -ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ผลงานตำราคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี- - -
 
รายชื่อตำราภาควิชา
การตลาด
การจัดการ
การบริหารธุรกิจ
  ระหว่างประเทศ
การบัญชี
ระบบสารสนเทศ
การเงิน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจศึกษาและสัมพันธ์
   
   
   
   
  
  
ชื่อหนังสือ ภาวะผู้นำและผู้นำเชิงกลยุทธ์
Transformational Leadership
ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์เนตร์พัณณา ยาวิราช
ติดต่อได้ที่ รองศาสตราจารย์เนตรพัณณา ยาวิราช
Tel. 0-2549-3252
yavirach@hotmail.com
วิชาที่สอน ภาวะผู้นำและผู้นำเชิงกลยุทธ์
รายละเอียดหนังสือ
  
   บทที่

1

ความหมายความสำคัญของผู้นำ

 

- คุณสมบัติของผู้นำ
- ทักษะของผู้นำแต่ละระดับ
- ปัจจัยของการเป็นผู้นำที่ดี
- บทบาทของผู้นำ
- ภาวะผู้นำแบบใหม่ในยุคปัจจุบัน
- การเปรียบเทียบผู้นำกับการจัดการ

2

การวางแผนและการตัดสินใจของผู้นำ

 

- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนของผู้นำ
- ความสำคัญของการตัดสินใจของผู้นำ
- ขั้นตอนการตัดสินใจ
- ปัจจัยสภาพแวดล้อมของการตัดสินใจ
- ข้อจำกัดของการตัดสินใจของผู้นำ

3

ผู้นำเชิงกลยุทธ์

 

- ลักษณะของผู้นำเชิงกลยุทธ์
- ความสำคัญของวิสัยทัศน์ของผู้นำ
- การสร้างกลยุทธ์
- การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
- การควบคุมกลยุทธ์

4

อำนาจและอำนาจหน้าที่ของผู้นำ

 

- อำนาจหน้าที่และอำนาจ (Authority and Power)
- การมอบอำนาจ (Empowerment)
- องค์ประกอบของการมอบอำนาจ
- หลักการมอบอำนาจ
- องค์ประกอบในการกระจายอำนาจ

5

คุณธรรมของผู้นำ

 

- ความหมายความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม
- หลักธรรมสำหรับผู้บริหาร
- บทบาทของผู้บริหารเกี่ยวกับจริยธรรม
- จริยธรรมของผู้ประกอบการต่อสังคมสิ่งแวดล้อม
- จริยธรรมของผู้บริหาร
- การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและหลักบรรษัทภิบาล

6

การสั่งการและการมอบหมายงาน

 

- องค์ประกอบของการสั่งการ
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการ
- ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสั่งการ
- การสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ข้อควรคำนึงถึงในการสั่งการ
- การมอบหมายงาน
- การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

7

ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นำ

 

- ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นำ
- ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้นำ
- ทฤษฎีผู้นำของมหาวิทยาลัยไอโอวา
- ทฤษฎีผู้นำแบบต่อเนื่อง
- ทฤษฎี LMX (Leader Member Exchange)
- ทฤษฎีผู้นำสองมิติ
- ทฤษฎีตาข่ายการบริหาร (Managerial Grid)
- ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นำตามสถานการณ์
- ทฤษฎีผู้นำแบบวีถีเป้าหมาย (Vroom Yetton and Jago)
- ทฤษฎีผู้นำแบบวิถีเป้าหมาย (Path-Goal Theory)
- ทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์ของฟิลเลอร์
- ทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์ของเฮอร์ซี่ย์ เบลนชาร์ด
- ทฤษฎีผู้นำสามมิติ
- ทฤษฎีผู้นำ System 4 ของ Rensis Likert
- แนวคิดผู้นำแบบต่าง ๆ
- ผู้นำที่มีคุณลักษณะพิเศษ (Charismatic Leader)
- ผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership)
- ผู้นำเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership)
- Substitutes Leadership
- Post-heroic Leadership
- Super Leadership
- ผู้นำที่ท้าทาย ในยุคปัจจุบัน (The leadership challenge)

8

ผู้นำกับการจูงใจ

 

- ความสำคัญของการจูงใจ
- วิธีการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
- วิธีการจูงใจแบบต่าง ๆ
- การออกแบบงานเพื่อการจูงใจ
- การสร้างความพึงพอใจในงาน
- ทฤษฎีการกำหนดเป้าหมาย
- ทฤษฎีการเสริมแรง
- ทฤษฎีการจูงใจตามความต้องการเป้าหมาย
- ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom
- ทฤษฎีความเสมอภาค
- ทฤษฎีความคาดหวังของ Porter and Lawler
- ทฤษฎีลำดับขึ้นของความต้องการ
- ทฤษฎี อี อาร์ จี
- ทฤษฎีสองปัจจัย
- ตัวแบบการให้รางวัลแก่บุคคลในการจูงใจ
- การจูงใจโดยใช้ทฤษฎี X และทฤษฎี Y

9

ผู้นำกับการติดต่อสื่อสาร

 

- อุปสรรคของการสื่อสาร
- ความสำคัญของการติดต่อสื่อสารชนิดต่าง ๆ
- ปัญหาที่เกิดจากการสื่อสาร
- การสื่อสารโดยระบบอีเลคทรอนิคส์
- การพัฒนาทักษะการสื่อสาร

10

ผู้นำกับการสร้างทีมงาน

 

- การเกิดขึ้นของทีมงาน
- ลักษณะของกลุ่มทีมงานที่เข้มแข็ง
- ลักษณะของทีมงานที่ดี
- ลักษณะของทีมงานที่มีปัญหา

11

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

- ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- วัตถุประสงค์และความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 90 องศา, 180 องศา, 360 องศา
- การควบคุมทางการบริหาร

12

ภาวะผู้ตาม

 

- ความหมายของภาวะผู้ตาม
- รูปแบบต่าง ๆ ของผู้ตาม
- การพัฒนาศักยภาพของบุคคลด้วยการพัฒนา ลักษณะนิสัย 7 ประการ
- กลยุทธ์การเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ

13

การพัฒนาตนเองและการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

 

- แนวทางในการปรับปรุงความเป็นผู้นำ
- การพัฒนาความสามารถของผู้นำ
- การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
- การพัฒนาโดยการฝึกอบรม
- เทคนิคการพัฒนาทักษะของผู้ใต้บังคับบัญชา

14

ผู้นำกับการบริหารความขัดแย้ง

 

- ลักษณะของความขัดแย้งที่มีประโยชน์
- ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
- ความขัดแย้งระหว่างองค์การ
- ความขัดแย้งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
- ความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลง
- การจัดการเปลี่ยนแปลง
- การลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
- การบริหารความเครียด

15

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปองค์การ

 

- ผู้นำเชิงแลกเปลี่ยนและผู้นำเชิงปฏิรูป
- จุดเน้นของการเปลี่ยนแปลง
- การเสริมสร้างความคิดริเริ่ม
- การนำการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
- การสร้างบรรยากาศการสื่อสารอย่างเปิดเผย

16

การนำและการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้

 

- องค์ประกอบสำคัญในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
- กระบวนการทำงานแบบมีโครงสร้างและกระบวนการทำงานแบบตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
- ความเป็นผู้นำที่ท้าทาย
- กรอบความคิดของผู้นำเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้


  Copy Right the Faculty of Business Administration
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Tel. 0-2549-3240-2
E-mail Address : fba@rmut.ac.th