- - -ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ผลงานตำราคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี- - -
 
รายชื่อตำราภาควิชา
การตลาด
การจัดการ
การบริหารธุรกิจ
  ระหว่างประเทศ
การบัญชี
ระบบสารสนเทศ
การเงิน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจศึกษาและสัมพันธ์
   
   
   
   
  
  

ชื่อหนังสือ พฤติกรรมองค์การ
Organization Behavior
ชื่อผู้แต่ง ผศ.วิเชียร วิทยอุดม
ติดต่อได้ที่ ผศ.วิเชียร วิทยอุดม
Tel. 0-2503-1484, 0-6808-5757
หรือ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ, ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือเกษตร, ศูนย์หนังสือแพทย์พิทยา
วิชาที่สอน พฤติกรรมองค์การ
รายละเอียดหนังสือ
   บทที่
1 พฤติกรรมองค์การ
  - ภาพรวมของพฤติกรรมองค์การ
- พฤติกรรมองค์การคืออะไร
- ความสำคัญของการเรียนรู้พฤติกรรมในองค์การ
- กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในพฤติกรรมองค์การ
- การศึกษาพฤติกรรมองค์การ
- รูปแบบของการศึกษาพฤติกรรมองค์การ
- ระดับของการวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การ
- การพัฒนารูปแบบจำลองพฤติกรรมองค์การ
- ความท้าทายขององค์การ
- ประสิทธิผลขององค์การ
- ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลขององค์การ
- โครงสร้างและการออกแบบองค์การ
- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมองค์การ
2 ทัศนคติ
  - ทัศนคติในองค์การ
- ทัศนคติเกิดขึ้นได้อย่างไร
- โครงสร้างทัศนคติ
- แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
- คุณลักษณะของทัศนคติ
- การก่อตัวของทัศนคติ
- ประเภทของทัศนคติ
- ทัศนคติและค่านิยม
- ทัศนคติและความพึงพอใจ
- ทัศนคติและพฤติกรรม
- ผลกระทบของทัศนคติ
- การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
- อารมณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรม
- ธรรมชาติของอารมณ์ในการทำงาน
- สรุป
3 ค่านิยม
 

- ที่มาของระบบค่านิยม
- ความสำคัญของค่านิยม
- ประเภทของค่านิยม
- ระบบค่านิยม
- อิทธิพลของค่านิยม
- ค่านิยมในการทำงาน
- ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมภายในงานและค่านิยมภายนอกงาน
- ค่านิยมข้ามวัฒนธรรม
- สรุป

4 บุคลิกภาพ
  - ตัวกำหนดบุคลิกภาพ
- ลักษณะของบุคลิกภาพ
- โครงสร้างของบุคลิกภาพ
- ลักษณะของบุคลิกภาพบิ๊กไฟฟ์ (Big 5)
- คุณลักษณะบุคลิกภาพที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมองค์การ
- บุคลิกภาพและวัฒนธรรมประจำชาติ
- การเข้ากันอย่างเหมาะสมของบุคลิกภาพและงาน
- ธรรมชาติของความสามารถ
- สรุป
5 ความพอใจในงาน
  - แหล่งที่มาของความพอใจในงาน
- ตัวแบบของความพอใจในงาน
- ความพอใจและการปฏิบัติงาน
- ผลที่ตามมาของความพึงพอใจเกี่ยวกับงาน
- ผลกระทบของความพอใจในงานต่อผลการปฏิบัติงาน
- การวัดความพอใจในงาน
- อะไรเป็นตัวบ่งชี้ถึงความพอใจในงาน
- พนักงานสามารถแสดงความไม่พึงพอใจได้อย่างไร
- กุญแจที่ไขไปสู่การจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- สรุป
6 การรับรู้
  - ลักษณะของสิ่งที่รับรู้
- คุณลักษณะของบุคคล
- คุณลักษณะของสถานการณ์
- ความสำคัญของการรับรู้
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้
- การเลือกการรับรู้
- กระบวนการย่อยของการรับรู้
- องค์การรับรู้
- การรับรู้ของบุคคล
- การรับรู้ที่ผิดพลาด
- ความผิดพลาดจากการรับรู้ที่พบได้โดยทั่วไป
- ทฤษฎีคุณลักษณะ
- สรุป
7 การเรียนรู้
  - ประเภทของการเรียนรู้
- ทฤษฎีการเสริมแรง
- การกำหนดตารางการเสริมแรงและพฤติกรรม
- การใช้การเสริมแรงเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
- สรุป
8 ความต้องการพื้นฐานในการจูงใจ
  - ความต้องการพื้นฐานในการจูงใจ
- การจูงใจในการทำงาน
- เครื่องมือที่ใช้ในการจูงใจ
- ความแตกต่างระหว่างการจูงใจและพฤติกรรมที่แสดงออกมา
- กระบวนการจูงใจ
- ลักษณะของการจูงใจ
- แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก
- องค์ประกอบที่มีผลต่อการจูงใจ
- ทฤษฎีการจูงใจ
- สรุป
9 พฤติกรรมกลุ่ม
  - พฤติกรรมกลุ่มและการทำงานเป็นกลุ่ม
- ความสำคัญของกลุ่ม
- ทำไมคนจึงสร้างกลุ่ม
- การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่ม
- ชนิดของกลุ่มในองค์การ
- พฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม
- พฤติกรรมระหว่างกลุ่ม
- อะไรคือกลุ่มประสิทธิภาพ
- องค์ประกอบสำคัญที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของกลุ่ม
- คุณลักษณะของกลุ่มงานที่มีประสิทธิภาพ
- สมาชิกกลุ่มกับประสิทธิภาพของกลุ่ม
- ผู้นำกับประสิทธิภาพของกลุ่ม
- อิทธิพลต่อพฤติกรรมบุคคลในองค์การ
- ลำดับขั้นของการพัฒนากลุ่ม
- การตัดสินใจภายในกลุ่ม
- การอธิบายถึงพฤติกรรมของกลุ่มงาน
- ความคิดของกลุ่มที่ถูกครอบงำ
- ทำไมทีมงานจึงถูกตั้งขึ้นมา
- ธรรมชาติและประเภทของทีม
- ข้อแตกต่างระหว่างทีมและกลุ่ม
- ปัญหาระหว่างกลุ่มในองค์การ
- ประโยชน์และความรับผิดชอบจากการตัดสินใจของกลุ่ม
- สรุป
10 การติดต่อสื่อสาร
  - ความสำคัญของการติดต่อสื่อสารในองค์การ
- วัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่อสารในองค์การ
- การติดต่อสื่อสารในองค์การ
- การส่งผ่านและทิศทางการติดต่อสื่อสาร
- เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร
- หน้าที่ของการติดต่อสื่อสาร
- ประเภทของการติดต่อสื่อสาร
- องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร
- กระบวนการติดต่อสื่อสาร
- การบริหารการสื่อสาร
- การประมวลข้อมูลข่าวสารด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์และการสื่อสารทางไกล
- การสื่อสารที่มากเกินไปและการสื่อสารที่ไม่เพียงพอ
- การติดต่อสื่อสารและสถานที่ทำงานที่บรรลุผลสำเร็จสูง
- อุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสาร
- การกำจัดอุปสรรคในการสื่อสาร
- การปรับปรุงปัจจัยขององค์กรในการสื่อสาร
- การปรับปรุงการติดต่อสื่อสารในองค์การ
- สรุป

11การตัดสินใจ
  - สภาพหรือเงื่อนไขในการตัดสินใจ
- องค์ประกอบของสถานการณ์ในการตัดสินใจ
- ประเภทของการตัดสินใจ
- ลักษณะของการตัดสินใจ
- สภาพแวดล้อมในการตัดสินใจ
- รูปแบบของการตัดสินใจ
- ทฤษฎีการตัดสินใจแบบดั้งเดิมและแบบพฤติกรรมศาสตร์
- แบบจำลองถังขยะ
- รูปแบบขอบเขตจำกัดของความมีเหตุผล
- การตัดสินใจที่มีข้อบกพร่อง
- การรู้โดยลางสังหรณ์
- การตัดสินใจจากข้อมูลที่มีอยู่
- การตัดสินใจจากตัวแทน
- การเพิ่มขึ้นของข้อผูกมัด
- สภาพที่เป็นจริงของการตัดสินใจ
- กระบวนการตัดสินใจ
- เทคนิคในการตัดสินใจโดยกลุ่ม
- ความคิดของกลุ่ม : การตัดสินใจของกลุ่มที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด
- ทางเลือกเทคนิคในการตัดสินใจ
- การจัดกระบวนการตัดสินใจ
- วัฒนธรรมในการตัดสินใจ
- พฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคลในการตัดสินใจ
- การตัดสินใจของกลุ่ม
- พฤติกรรมในการตัดสินใจ
- ข้อผิดพลาดทั่วไปในการตัดสินใจ
- สรุป
12 การเจรจาต่อรอง
  - รูปแบบพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง
- การเจรจาต่อรองแบบชนะ - ชนะ
- แนวทาง 4 วิธีในการเจรจาต่อรอง
- องค์ประกอบและขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง
- กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง
- การเจรจาต่อรองภายในองค์การ
- ศีลธรรม และการเจรจาต่อรอง
- ความผิดพลาดธรรมดาที่เกิดขึ้นในการเจรจาต่อรอง
- ข้อควรระวังทั่วไปในการเจรจาต่อรอง
- สรุป

13 ความขัดแย้ง
  - แนวคิดของความขัดแย้ง
- ชนิดของความขัดแย้ง
- ระดับของความขัดแย้ง
- ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
- วัฒนธรรมและความขัดแย้ง
- วัฒนธรรมแห่งชาติ วัฒนธรรมองค์การและความขัดแย้ง
- การจัดการกับความขัดแย้ง
- แนวทางการจัดการกับความขัดแย้งโดยตรง
- รูปแบบการจัดการความขัดแย้งส่วนบุคคล
- รูปแบบการจัดการความขัดแย้งส่วนบุคคลแบบไหนดีที่สุด
- แหล่งที่มาของความขัดแย้งในองค์การ
- การป้องกันและลดความขัดแย้งหรือการเพิ่มและกระตุ้นความขัดแย้ง
- การป้องกันและลดความขัดแย้งด้วยวิธีพฤติกรรม
- การป้องกันและลดความขัดแย้งด้วยวิธีทัศนคติ

- การเพิ่มและกระตุ้นความขัดแย้ง
- การวิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
- ผลที่ตามมาของความขัดแย้ง
- สรุป

14 อำนาจ
  - ความสำคัญของอำนาจ
- แนวคิดของอำนาจ
- พื้นฐานของอำนาจ
- แหล่งโครงสร้างของอำนาจ
- การได้มาและใช้อำนาจและอิทธิพล
- อำนาจตามตำแหน่งตรงกันข้ามกับอำนาจส่วนบุคคล
- การสร้างอำนาจตามตำแหน่ง
- การสร้างอำนาจส่วนบุคคล
- ความรับผิดชอบของการบริหารอำนาจ
- การเปลี่ยนแปลงอำนาจไปสู่การมีความสัมพันธ์กับอิทธิพล
- แหล่งของอำนาจระหว่างกลุ่ม
- แหล่งที่มาของอำนาจที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การ
- การใช้อำนาจโดยจริยธรรม
- ผลที่ตามมาของแหล่งของอำนาจส่วนบุคคล
- การแบ่งปันอำนาจ : การให้อำนาจ
- สองด้านของอำนาจของแม็คเคิลแลนด์
- การวิเคราะห์อำนาจของเอ็ทไซโอนี
- อำนาจของพนักงานในระดับล่าง
- ประสิทธิผลของการใช้อำนาจ
- ส่วนดีที่มีความเป็นไปได้ของการให้อำนาจ
- ความเกี่ยวข้องกับการจัดการ : การใช้อำนาจอย่างมีประสิทธิผล
- สาเหตุและผลที่ตามมาของการใช้อำนาจคอรัปชั่น
- อะไรคือสาเหตุของการใช้อำนาจคอรัปชั่นและจะป้องกันอย่างไร
- วิธีการแก้ไขที่มีศักยภาพสำหรับการใช้อำนาจคอรัปชั่น
- สรุป

15 วัฒนธรรมองค์การ
  - วัฒนธรรมองค์การคืออะไร
- ธรรมชาติและองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ
- ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์การ
- วัฒนธรรมองค์การและระบบค่านิยมในสังคม
- หน้าที่และองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ
- การสร้างและการรักษาวัฒนธรรม
- วัฒนธรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร
- อิทธิพลการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์การ
- การสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์การ
- การบริหารวัฒนธรรมองค์การ
- ปัญหาที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมองค์การ
- พนักงานเรียนรู้วัฒนธรรมได้อย่างไร
- สรุป

16 ผู้นำ
  - การเป็นผู้นำและการจัดการ
- ผู้นำและผู้จัดการ
- แนวทางสำหรับการเป็นผู้นำ
- การเป็นผู้นำและการเป็นผู้ตาม
- ประเภทของผู้ตาม
- ปัญหาเกี่ยวกับผู้ตามคืออะไร
- การศึกษาภาวะผู้นำที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตท
- การศึกษาภาวะผู้นำที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน
- ทฤษฎีคุณลักษณะผู้นำ
- ข้อจำกัดของมุมมองด้านความสามารถ (คุณลักษณะ) และการนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
- ทฤษฎีความเป็นผู้นำเชิงสถานการณ์
- ทฤษฎีหนทางสู่เป้าหมาย
- ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของการเป็นผู้นำ
- ทฤษฎีความเป็นผู้นำตามวงจรชีวิต
- ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงต่อเนื่อง
- ทฤษฎีตาข่ายเชื่อมโยงเกี่ยวกับการบริหาร
- ทฤษฎีสามมิติของภาวะผู้นำ
- อำนาจและการเป็นผู้นำ
- อิทธิพลในลักษณะของความเป็นผู้นำ
- แนวทางการศึกษาถึงพื้นฐานของอิทธิพลที่นำไปสู่ความเป็นผู้นำ
- สรุป

17 การเปลี่ยนแปลงองค์การ
  - ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง
- ขั้นตอนในการพัฒนาวงจรชีวิตขององค์การ
- ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
- แรงผลักดันขององค์การและเป้าหมายสำหรับการเปลี่ยนแปลง
- อิทธิพลของวัฒนธรรม
- ชนิดของการเปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบสำคัญภายในองค์การ
- ตัวแบบและกระบวนของการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผน
- กระบวนการเปลี่ยนแปลง
- ตัวนำการเปลี่ยนแปลง
- การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีแบบแผน
- การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่มีแบบแผน
- การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
- ทำไมคนจึงต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
- สาเหตุของการต่อต้าน
- การจัดการกับการต่อต้าน
- การลดการต่อต้าน
- การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
- การพัฒนาองค์การ
- จุดเด่นลักษณะของการพัฒนาองค์การ
- หลักการของการพัฒนาองค์การ
- กระบวนการพัฒนาองค์การ
- ขั้นตอนในการพัฒนาองค์การ
- การสอดแทรกการพัฒนาองค์การ
- อุปสรรคในการพัฒนาองค์การ
- สรุป


   
  Copy Right the Faculty of Business Administration
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Tel. 0-2549-3240-2
E-mail Address : fba@rmut.ac.th