คณะกรรมการบริหาร

คณบดี

 
 

ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ


 
 

คณะกรรมการบริหาร

 

ผศ.ดร.สุภา ทองคง

ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน


ผศ.ดร.กุสุมา ดำพิทักษ์

ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน


รศ.ดร.สุดาพร กุณฑลบุตร

ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน


 

คณะกรรมการบริหาร

 

ผศ.ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข

รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ


ผศ.นิกร ลีชาคำ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน


รศ.วสันต์ กันอ่ำ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


 

คณะกรรมการบริหาร

 

ผศ.ดร.สุรมงคล นิ่มจิตต์

ผู้ช่วยคณบดี โครงการบัณฑิตศึกษา


ผศ.ดร.กนกพร ชัยประสิทธิ์

ผู้ช่วยคณบดีโครงการหลักสูตรนานาชาติ


ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร

ผู้ช่วยคณบดี งานประกันคุณภาพ Quality Assurance การศึกษา


ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ

ผู้ช่วยคณบดีด้านความร่วมมือทางการศึกษาและธุรกิจสมัยใหม่


 
 
 

ผศ.ดร.เบญจวรรณ ศฤงคาร

ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ความเป็นเลิศ


ผศ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ วงศ์พันธ์

ผู้ช่วยคณบดีโครงการบัณฑิตศึกษา(โครงการปริญญาเอก)


ผศ.ดร.ณชญาภัส รอดประยูร

ผู้ช่วยคณบดีสหกิจบัณฑิตศึกษา


ผศ.มาลี จตุรัส

ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ


 
 
เว็บไซต์เก่า