ระเบียบงาน กบค.

NameSizeHits
NameSizeHits
ค่ารักษาพยาบาล พนง. มหาวิทยาลัย963.6 KiB15
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ1.4 MiB17
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน6.1 MiB17
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย5.2 MiB18
ประกาศ เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์313.7 KiB28
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการ23.1 MiB18
ประกาศ เรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษา40.3 MiB27
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ2562608.5 KiB26
พระราชบัญญัญติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 256123.1 MiB15
ระเบียบเงินสวัสดิการคณะบริหารธุรกิจ10.9 KiB16
ระเบียบมหาลัยว่าด้วยกองทุนพัฒนาพนักงาน4.8 MiB18
ลิทธิวันลา294.5 KiB33
หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย11.3 MiB18
เอกสารแนบประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณะ1.2 MiB14
เว็บไซต์เก่า