ทำเนียบผู้บริหาร

 
ศาสตราจารย์ธรรมนูญ อัคคพาณิช

ศาสตราจารย์ธรรมนูญ อัคคพาณิช

เมษายน 2518 – เมษายน 2525
อาจารย์ปัญญา โชติคุณ

อาจารย์ปัญญา โชติคุณ

เมษายน 2525 – กันยายน 2527
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคิตณ์ จันทโนทก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคิตณ์ จันทโนทก

ตุลาคม 2527 – ตุลาคม 2531
อาจารย์ธงชัย ลาวรรณ

อาจารย์ธงชัย ลาวรรณ

ตุลาคม 2531 – ตุลาคม 2534
รองศาสตราจารย์ประภาศรี อมรสิน

รองศาสตราจารย์ประภาศรี อมรสิน

ตุลาคม 2534 – ตุลาคม 2538
ศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ เจริญชัย

ศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ เจริญชัย

ตุลาคม 2538 – ตุลาคม 2540
อาจารย์จิ่ม หนูยิ้มซ้าย

อาจารย์จิ่ม หนูยิ้มซ้าย

ตุลาคม 2540 – มกราคม 2541
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี สุรโกมล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี สุรโกมล

มกราคม 2541- กันยายน 2546
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

ตุลาคม 2546- กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ตันโช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ตันโช

กุมภาพันธ์ 2558- ปัจจุบัน
 
เว็บไซต์เก่า