6

สาขา


12

หลักสูตร


154

บุคลากร


85

ผลงานวิจัย


สรุปข้อมูลเมื่อวันที่
9 มีนาคม ปี 2565

“เป็นผู้นำด้านการศึกษาบริหารธุรกิจระดับสากล”

ข่าวสารและกิจกรรม

21 เมษายน 2022

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อ โปรแกรมฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมการสอบวัดผล Exit Exam จำนวน 289 ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 เมษายน 2022

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องพักอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 กุมภาพันธ์ 2022

ประกาศร่างประชาพิจารณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์เก่า